• 1/128 Prayasuren 39 Alley, Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok 10510 Thailand

Jobs Opportunity

บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด (www.ptci.co.th) เป็นทีมคนรุ่นใหม่ ดำเนินธุรกิจนำเข้าจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายสารเคมี เอนไซม์ และสารมารฐาน สำหรับใช้
ในการคิดวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า วิจัย และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เราเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

1) Sales Executive/พนักงานขาย จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์,
  เคมี, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

2) Product Specialist/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมี, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

3) IT Support/บริหารจัดการโซเชียล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดทันสมัย
 • งานไม่ประจำ

สวัสดิการ :

ประกันอุบัติเหตุ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัดรวมเบี้ยเลี้ยง

หากมีรถส่วนตัว มีค่าน้ำมัน และค่าบำรุงรักษารถ

Commission

กลางปีจัดเที่ยว ภายในประเทศ

ปลายปีจัดเที่ยว ต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน

หลักฐานทางการศึกษา พร้อมต้นฉบับ

สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมพิเศษ หรือเฉพาะทางพร้อมต้นฉบับ

รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หลักฐานแสดงการเกณฑ์ ทหารแล้ว (สด.43)

โปรดกรอก ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร


ประวัติส่วนตัว


ที่อยู่สำหรับติดต่อ